Sign Language Translator

 

 เครื่องล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน


ท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงผู้พิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งทางสนามบินได้ติดตั้งเครื่องล่ามภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1