Toilet

 

 ห้องสุขา


1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 9 จุด

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 3 จุด คือ บริเวณ Gate3, 5 และ 14
ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้า 1 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 3 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น2 2 จุด

 

 

2. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 7 จุด

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 2 จุด คือ บริเวณ Gate3,4 และ 8
ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้า 2 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 2 จุด
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น2 1 จุด