Tourist Police

 

 ตำรวจท่องเที่ยว

ให้บริการนักท่องเที่ยว ในกรณีเอกสารสำคัญสูญหาย อาทิ พาสปอร์ต และเอกสารที่ใช้ในการเดินทางอื่นๆ โดยผู้โดยสารสามารถแจ้งเรื่องกับทางศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น1 หรือติดต่อฉุกเฉิน โทร. 1155