Bank & Currency Exchange

 จุดแลกเปลี่ยนเงินตรา สนามบินเชียงใหม่

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรา สามารถใช้บริการจุดแลกเงินของธนาคารต่างๆ ภายในสนามบินได้บริเวณต่อไปนี้


อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 2 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์


อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 3 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ


ประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ 1 จุด
ได้แก่ จุดแลกเงินธนาคารไทยพาณิชย์