Animal Quarantine

 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริเวณประตูทางออกลงเครื่องขาเข้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้