Business Lounge

 

 ห้องรับรองสายการบิน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่รองรับสายการบินมากมาย ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องรับรองของสายการบินนั้นๆ รวมถึงห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบินบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้


Thai Airways Royal Orchid Lounge
 

Thai Royal Orchid Lounge, also widely known as Thai Airways, is now open and ready to offer a warm welcome to travelers from around the world. Thai Royal Orchid Lounge is located on the 2nd floor, domestic departures near the passenger departure areas.

 

Thai Airways Royal Silk Lounge
 

Thai Royal Silk Lounge, also widely known as Thai Airways, is now open and ready to offer a warm welcome to travelers from around the world. Thai Royal Silk Lounge is located on the 2nd floor, domestic departures near the passenger departure areas.

 

Bangkok Airways Lounge

อาคารผู้โดยสารชั้น2 ภายในประเทศ ( ห้องรับรองที่ใหญ่ที่สุดของสายการบิน)


​ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก

 

Bangkok Airways lounge is designed in a modern style to accommodate both domestic as well as international travelers. Bangkok Airways Lounge is located between Thai Airways Lounge and Charming Do Massage Shop.