News and Activities

"การบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชั่น"
 
ทอท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ทอท.ได้จัดการบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดย นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ทอท.1 โดยมี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารระดับสูง คณะทำงานเพื่อขอรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและผู้แทนส่วนงาน ทอท.เข้ารับฟังการบรรยายฯ
 
 
 

News and Activities
 
ทอท.จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเป็นสุข สนุกกับงาน" โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิรเมธี)
 
ทอท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงจัดให้มีการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและจริยธรรมในหัวข้อ "จิตเป็นสุข สนุกกับงาน" โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 เงา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกร่วมฟังการบรรยายฯ เพื่อได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันจะนำมาสู่ฉันทามติร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในองค์กร
 
 
จิตเป็นสุขสนุกกับงาน1
จิตเป็นสุขสนุกกับงาน2

 News and Activities
 
           ทอท. ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และพนักงาน ทอท.ที่ส่วนกลางจาก สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับทราบผลตอบรับการใช้งานคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และนโยบายธรรมาภิบาลที่ ทอท. ประกาศใช้แล้ว อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สำหรับ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ทอท. พ.ศ. 2554 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จึงต้องทำความเข้าใจกับ พนักงาน ทอท. ให้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
           ผลของการสัมมนาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ ทอท. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนให้ทราบถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.
 

ภาพการจัดงาน ณ ท่าอากาศยาน
 
       เชียงใหม่           หาดใหญ่           ภูเก็ต           แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 


News and Activities
 
ทอท.จัดบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ทอท. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำองค์กร ไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อเรื่อง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเชิญ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ทอท. และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เมื่อวันที่ 14 ส.ค.58 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

 

VDO 1
VDO 2
VDO 3
VDO 4
           ทอท. ร่วมกับสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้กับพนักงาน ทอท. ทั้งที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และพนักงาน ทอท.ที่ส่วนกลางจาก สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับทราบผลตอบรับการใช้งานคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และนโยบายธรรมาภิบาลที่ ทอท. ประกาศใช้แล้ว อีกทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล สำหรับ ทอท. คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ ทอท. พ.ศ. 2554 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จึงต้องทำความเข้าใจกับ พนักงาน ทอท. ให้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม
           ผลของการสัมมนาดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวปฏิบัติที่ดีของ ทอท. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนให้ทราบถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.