ขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน

 

ขั้นตอนการร้องเรียน โดยทำหนังสือร้องเรียนผ่านฝ่ายพัสดุ
ร้องเรียนระหว่างการขายเอกสารประมูลหรือหลังจากชี้สถานที่หรือชี้แจงเพิ่มเติม


 

 

 
ขั้นตอนการร้องเรียน โดยทำหนังสือร้องเรียนผ่านฝ่ายพัสดุ
ร้องเรียนระหว่างเปิดซองประมูล
 

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายพัสดุ