ปี 2558

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
 

*    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 22 มกราคม 2559
*    หนังสือขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
*    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ฉบับที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
*    รายงานประจำปี 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
*    ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)
*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายวรเดช หาญประเสริฐ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายวราห์ ทองประสินธู์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
*    ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
*    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
*    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
*    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
*    เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
        ในการประชุมผู้ถือหุ้น

*    ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
*    แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 ในแบบรูปเล่ม
*    นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
*    ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
*    แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
*    เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่
*    รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น