รางวัลและผลงานประจำปี 2555

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) ตั้งแต่ปี 2549 – ปัจจุบัน (IOD งดโครงการฯ ปี 2550) และได้รับผลคะแนนรายหมวด และคะแนนในภาพรวม ดังนี้

 

ผลประเมิน ปี 2555
หมวด คะแนน ตราสัญลักษณ์บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ความหมาย

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจในปี 2555 (จำนวน 513 บริษัท)
สิทธิของผู้ถือหุ้น 98 ดีเลิศ 88

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

95

ดีเลิศ

84

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

93

ดีเลิศ

65

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 97 ดีเลิศ 88
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 89 ดีมาก 63
ภาพรวม 94

 

ดีเลิศ

77

 

ผลประเมิน ปี 2554

หมวด

คะแนน

ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ความหมาย

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ การสำรวจในปี 2554

(จำนวน 497 บริษัท)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

98

ดีเลิศ

90

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

92

ดีเลิศ

85

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

89

ดีมาก

61

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

96

ดีเลิศ

89

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

89

ดีมาก

64

ภาพรวม

93

ดีเลิศ

77

 

ผลประเมิน ปี 2553

หมวด

คะแนน

ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ความหมาย

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ การสำรวจในปี 2553

(จำนวน 480 บริษัท)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

98

ดีเลิศ

91

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

92

ดีเลิศ

84

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

100

ดีเลิศ

74

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

96

ดีเลิศ

88

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

86

ดีมาก

63

ภาพรวม

94

ดีเลิศ

80

 

ผลประเมิน ปี 2552

หมวด

คะแนน

ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ความหมาย

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ การสำรวจในปี 2552

(จำนวน 290 บริษัท)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

93

ดีเลิศ

91

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

85

ดีมาก

83

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

96

ดีเลิศ

79

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

92

ดีเลิศ

90

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

83

ดีมาก

68

ภาพรวม

89

ดีมาก

82

 

ผลประเมิน ปี 2551

หมวด

คะแนน

ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ความหมาย

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ การสำรวจในปี 2551

(จำนวน 448 บริษัท)

สิทธิของผู้ถือหุ้น

93

ดีเลิศ

85

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

90

ดีเลิศ

79

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

92

ดีเลิศ

68

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

88

ดีมาก

87

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

76

ดี

56

ภาพรวม

87

ดีมาก

75

 

ผลประเมิน ปี 2549

หมวด

คะแนน

ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

ความหมาย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

89

ดีมาก

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

81

ดีมาก

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

68

ดีพอใช้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

72

ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

67

ดีพอใช้

ภาพรวม

75

ดี

 

ทอท. รับมอบรางวัล SET Awards 2012

 

นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้รับเชิญ เป็นเกียรติในพิธีประกาศผล และมอบรางวัล "SET Awards 2012" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2012 นี้ ทอท. ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 ใน 10 บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม หรือ Top Corporate Governance Report Awards 2012 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555