รางวัลและผลงานประจำปี 2554

ทอท.รับมอบประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น 2553/2554”

พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้แทน คณะกรรมการ ทอท.รับมอบประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น ปี 2553/2554” (Board of the Year Awards) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซ่าแอทธินี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555