การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

  การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แบบ ก.)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แบบ ข.)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.) 

 แจ้งผู้ถือหุ้น