แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ทอท.

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัท
 
ทอท.ได้ดำเนินการตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2552 เป็นต้นมา รายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ทอท. หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย โดยให้รายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด
 
  แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ทอท.
  คำอธิบายแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ทอท.  
 

 

ที่มาข้อมูล : ส่วนกำกับดูแลกิจการ สำนักเลขานุการบริษัท