ปี 2551

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) (17 ก.พ.52)
 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญ
  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ
  นิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  ข้อมูลของกรรมการอิสระ
  เงื่อนไขหลักเกณฑ์
  ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (23 ม.ค.52)
 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญ
  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  นิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
  ข้อมูลของกรรมการอิสระ
  เงื่อนไขหลักเกณฑ์
  ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
  การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเชียงราย
  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม