ปี 2552

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553
 
  หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ 22 มกราคม 2553
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (ส่วนต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
  รายงานประจำปี 2552
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
  ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิมกับร่างข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
  พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.
  ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
      ในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่