ปี 2553

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
 
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 21 มกราคม 2554
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553
  รายงานประจำปี 2553
  แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2553 ในแบบรูปเล่ม
  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
  พิจารณาชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.
  ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออก
      เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานภูเก็ต