ปี 2556

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

*  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 24 มกราคม 2557

*  หนังสือขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

*  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ฉบับที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

*  รายงานประจำปี 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

*  ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจเอก กฤษณะ  ผลอนันต์)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลตำรวจโท ภาณุ  เกิดลาภผล)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายวัฒนา  เตียงกูล)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายราฆพ  ศรีศุภอรรถ)

*  ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธงทอง  จันทรางศุ)

*  การชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)

*  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

*  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

*  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

*  นิยามกรรมการอิสระของ ทอท. และข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

*  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน
          และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

*  ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

*  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

*  แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม

*  เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

*  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

*  รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น