ติดตามความเคลื่อนไหวของ AOT CSR ได้ทาง Facebook

ทอท.มุ่งมั่นให้ชุมชนยั่งยืนด้วย CSR

 นับเป็นเวลาถึง 30 ปีแล้วที่ ทอท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม และแปลงสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเป็นองค์กรในการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติรวม 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงราย และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนั้น ทอท.จึงเป็นองค์กรที่ผูกพันกับการเดินทางทางอากาศยานของคนไทย พร้อมทั้งเอื้ออำนวยให้เกิด การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยทั่วไปเมื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีการขยายตัวมากขึ้นก็จะนำพาความเจริญพร้อมกับปัญหาใหม่ๆ เข้าสู่สังคม

และชุมชนโดยรอบ การดำเนินธุรกิจของท่าอากาศยานแต่ละแห่งก็เช่นกันต้องเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของสังคมและชุมชน ทอท.จึงมุ่งมั่นในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควบคู่ ไปกับการคำนึงถึงแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบของ ทอท.ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม การดำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบของ ทอท.ต่อสังคม"Corporate Social Responsibility : CSR” เริ่มจาก

แนวคิดที่ 1 คือ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Responsibility) ซึ่งย้ำเตือนให้ ทอท.ต้องระมัดระวัง และใส่ใจถึงผลที่ตามมา (Outcome) จากการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและพื้นที่ต่อเนื่อง นอกเหนือจากพื้นที่ภายในของตนเองซึ่งจะกลายเป็นประเด็นทางสังคม (Social Issues) ต่อไป

แนวคิดที่ 2 คือ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) ซึ่งเป็นเรื่อง ของการจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน และ แนวคิดที่ 3 คือ บริษัทคือพลเมืองของ สังคม (Corporate Citizenship) ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการบริจาคด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

จากแนวคิด CSR ดังกล่าวข้างต้น ทอท.ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบในการดำเนินการด้าน CSR ของ ทอท. โดย แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 การส่งเสริมสังคมจากการทำการตลาด (Cause-related Marketing) โดยการนำส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรจากการประกอบกิจการไปดำเนินการด้านการกุศล

รูปแบบที่ 2 การบริจาค (Corporate Philanthropy) และ

รูปแบบที่ 3 การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุ่งให้องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในสังคม มีความสัมพันธ์อันดี โดยการให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนชักชวนคู่ค้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ การพัฒนา คุณภาพของเยาวชน ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพจิต เป็นตัวอย่างที่ ทอท.ให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เช่น การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำนวน 3 โรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส มุกดาหาร และเชียงราย ตลอดจน ดูแลมอบเงินสนับสนุนรายปีอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนดังกล่าวเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งเป็นโครงการสำคัญหนึ่งที่ ทอท. มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้เพิ่มมากขึ้นทุกปี และการติดตั้งเครื่องเล่นสนามและ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 22 โรงเรียน เป็นสิ่งที่ ทอท.ได้ดำเนินการไปแล้วเช่นกัน

รูปแบบที่ 4 การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsibility Business Practice) คือการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น เนื่องจากการดำเนินงาน ของ ทอท.มีส่วนเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทอท.จึงมีการให้บริการกับสายการบินด้วยระบบ PC AIR และระบบไฟฟ้า 400 Hertz เพื่อลดมลภาวะที่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงอากาศยานภายในลานจอดมากว่า 10 ปีแล้วเช่นกัน การทำ CSR ของ ทอท.เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อ สังคมและเกิดความรักในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ ทอท.ได้รับความไว้วางใจ จากชุมชนและสังคม ให้คนในชุมชนมีคุณภาพ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

  การประมวลสาระสำคัญขององค์กร

ด้านการศึกษา

การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ทอท.สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจำนวน 3 โรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส มุกดาหาร และเชียงราย ตลอดจนดูแลมอบเงินสนับสนุนรายปีให้ทั้ง 3 โรงเรียนนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนเป็นรายปีโรงเรียนละ 150,000.- บาท
   

ด้านสังคม

การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ (United Nations)
โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Food Programme - WFP) ได้ขอใช้พื้นที่ ท่าอากาศยานของไทยเป็นศูนย์รวบรวมรับส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อลำเลียงส่งมอบให้ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กิสใน สหภาพพม่า
   
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ทอท.เน้นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยให้การสนับสนุน ส่งเสริม และริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบทั้งทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เยาวชน และสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอมา
   
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ทอท.ดำเนินกิจการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ รักษา แก้ไข ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานตลอดมา โดยท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง