Infographic

AOT reiterates the guidelines to carry firearms and ammunition on board aircraft

Which documents are accepted for domestic travel❓

AOT reiterates rules on bringing lithium batteries on board

?ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ?

เทคนิคนั่งเครื่องบิน✈️ อย่างไร…ให้ผ่อนคลายสบายตัว

?ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ✅เงื่อนไขการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออก (ฉบับที่ 3)

สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เมื่อมาใช้บริการภายในอาคารสนามบิน ?

?แนะนำการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี? ทิ้งให้ถูก✅ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการตรวจค้นร่างกายและการตรวจค้นสัมภาระได้?

ผู้ที่สวมใส่ FACE SHIELD เพียงอย่างเดียวจะถูกปฏิเสธการให้เข้าอาคารสนามบิน !!

11 ประเภทบุคคลตามข้อยกเว้น ในมาตรการการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย