แบบสำรวจความคิดเห็นก่อนดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ทอท.    ในการดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ทอท. ผ่านเว็บไซต์ จะมีการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำมาประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขในการให้ข้อมูลกับ ทอท.

    ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (AOT Personal Data Protection Policy)
    รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก