บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคล

 

  ประกาศรับสมัครบุคคล (ท่าอากาศยานเชียงใหม่, หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

  ประกาศรับสมัครบุคคล (ท่าอากาศยานภูเก็ต) 

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวิชาความถนัดทั่วไป และกำหนดการ (ท่าอากาศยานภูเก็ต) 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ (ท่าอากาศยานภูเก็ต) 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการ (ท่าอากาศยานภูเก็ต) 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวิชาความถนัดทั่วไป
และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดการ
(ท่าอากาศยานเชียงราย, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่) 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการ 
(ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย)