การเตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

AOT_infographic18_การเตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ_20190827_V5_page-01

มาดูกันว่า เที่ยวบินภายในประเทศนั้น มีเอกสารชนิดใดที่สามารถใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ก่อนขึ้นเครื่องบินได้บ้าง ซึ่งเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น ที่ออกตามกฎหมายโดยหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ หรือ เอกสารที่ออกโดยภาครัฐของประเทศอื่น หรือ องค์กรระหว่างประเทศอื่น #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้

AOT_infographic18_การเตรียมเอกสารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ_20190827_V5_page-02

ก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องแสดงบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) พร้อมเอกสารที่ใช้แสดงตน โดยต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น ได้แก่

เอกสารที่ออกตามกฎหมายโดยหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ เช่น

  • บัตรประชาชน
  • สูติบัตร
  • บัตรคนพิการ
  • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)
  • เอกสารเดินทางคนต่างด้าว (บัตรต่างด้าว)

หรือเอกสารที่ออกโดยภาครัฐของประเทศอื่น หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น เช่น

  • เอกสารการเดินทางของผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย
  • หนังสือเดินทางสหประชาชาติ (UN Laissez-Passer)
    #AOTOfficial #aviation #airport #travel #boarding #ท่าอากาศยานไทย #สาระการบินน่ารู้