เกี่ยวกับ ทอท.

การเข้าอบรมของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท.
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสําหรับกรรมการที่จัดโดยหน่วยงานสําคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) IOD Director Certification Program (DCP) IOD Audit Committee Program (ACP) IOD Advanced Audit Committee Program (AACP) IOD ผูŒบริหารระดับสูง (สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน) การกํากับดูแลกิจการ สําหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)
นาย ประสงค์ พูนธเนศ - รุ่น 76/2006  - - รุ่น 14  -
นาย นันทศักดิ์ พูลสุข รุ่น 123/2016  - - - รุ่น 14 -
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ  - รุ่น 214/2015 - - รุ่น 17 -
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง - - - - - รุ่น 15
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ - - - - - -
พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ - - - - - -
นาย นิรันดร์ ธีรนาทสิน รุ่น 123/2016 - - - - -
นาย ธวัชชัย อรัญญิก - - - - รุ่น 17 รุ่น 10
นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ - รุ่น 73/2006  - - - -
นาย มานิต นิธิประทีป รุ่น 126/2016 รุ่น 225/2016 - - รุ่น 14  รุ่น 12
นาย ธานินทร์ ผะเอม - รุ่น 204/2015  - - - รุ่น 6
นาย วรเดช หาญประเสริฐ - - - - - -
นาย วราห์ ทองประสินธุ์ รุ่น 80/2009  - - รุ่น 20/2015 - -
นาง ระวีวรรณ เนตระคเวสนะ - รุ่น 207/2015  - - - -