เอกสารใด❓สามารถใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ…?

05
06
07
08

อ้างอิง : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) https://www.caat.or.th/th/archives/53896