? เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร ก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ ?

01
02
03
04