13 มิถุนายน 2567 ครบรอบ 104 ปี การทิวงคตจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งการบินของไทย ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย

ครบรอบ 104 ปี การทิวงคต