AOT ร่วมงาน SET London Roadshow 2024

1
2
3

ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วย นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ AOT นางอัญชลี ประมวลเจริญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และพนักงาน AOT เข้าร่วมงาน “SET London Roadshow 2024” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) และ Bank of America Securities ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2567 ณ Bank of America Merrill Lynch กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นอกจากนี้ ยังได้พบปะนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศหลายสถาบัน และได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานของ AOT ในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งประเด็นคำถามที่นักลงทุนให้ความสนใจ ได้แก่ แนวโน้มการฟื้นตัวของผู้โดยสารต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยาน การรับโอนท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยาน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ความคืบหน้าและรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ของโครงการที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เช่น Airport City รวมทั้งรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) เป็นต้น

--------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 35/2567 วันที่ 20 มิถุนายน 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th