AOT เปิดโครงการ “AOT อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

AOT 1
AOT 2
AOT 3
AOT 4

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดงานเปิดตัวโครงการ “AOT อาสาปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน AOT เข้าร่วมงาน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่ AOT
ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า “โครงการ AOT อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดสภาวะโลกร้อน และสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เน้นการแก้ไขประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ AOT ให้ความสำคัญ มุ่งบรรลุเป้า Net Zero ภายในปี 2570 โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ AOT ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปลูกป่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศลดความรุนแรงของไฟป่า และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่รักษาและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป โดยเป้าหมายของโครงการนี้ คือการปลูกต้นไม้ 72,000 ต้น ซึ่งการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพียง 1 ต้นสามารถช่วยดูดชับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีและยังช่วยผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับสองคนต่อปี รวมทั้งช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกได้ 2-4 องศา
ดร.กีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ผู้บริหารและพนักงาน AOT ผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จะร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ต้นสักสยามินทร์ ต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากอายุยืนยาวกว่า 1,500 ปี และต้นสักทอง ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ พื้นที่ต้นน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง AOT ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีเพื่อปลูกจิตสำนึกของพนักงานในทุกภาคส่วนไปจนถึงประชาชนชาวไทยทุกคนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมคืนความสมดุลให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดร.กีรติ กล่าวในตอนท้ายว่า AOT ดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิด
การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่อง
ได้อย่างยั่งยืน
-------------------------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 40/2567 วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th
เว็บไซต์ www.airportthai.co.th