การประเมินองค์กรคุณธรรมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม 5 ประการ อันได้แก่ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ใช้คุณธรรมนำการพัฒนา และเป็นต้นแบบในการเผยแพร่และขยายผลเรื่ององค์กรคุณธรรมให้กับองค์กรอื่น เกิดเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต่อไป