ข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 3 / 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

1. เรื่อง ความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex)
ตามที่คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้ ทอท.จ้างกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงานดีบีเอแอลพี-นิเคนเซกเก เป็นผู้รับจ้างงานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และต่อมาได้มติในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รับทราบรายงานแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ให้เหมาะสมกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ชะลอการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2561
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นั้น
ฝ่ายบริหาร ทอท.ได้รายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) ให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบ สรุปได้ดังนี้
1.1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทอท.ได้มีหนังสือสอบถามขอความคิดเห็นจาก ICAO ในฐานะผู้จัดทำรายงานผลการศึกษาแผนแม่บท เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) 2 ประเด็นคือ
(1) ตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนมีนาคม 2554 นั้น ICAO ระบุว่า การขยายอาคารผู้โดยสาร ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก จะยากลำบากสำหรับการดำเนินงานเมื่ออาคารยังถูกใช้งานในสถานการณ์ ที่เต็มขีดความสามารถอยู่ และควรย้ายกระบวนการผู้โดยสารภายในประเทศไปยังอาคารในบริเวณอื่น ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ ทสภ.รองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถอยู่นั้น ทสภ.ยังควรดำเนินการย้ายผู้โดยสาร ไปยังอาคารที่แยกเป็นอิสระบริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของ Concourse A ก่อนใช่หรือไม่
(2) พื้นที่ว่างด้านทิศเหนือของ Concourse A ซึ่งตามรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนเมษายน 2552 ระบุไว้ให้เป็น Area Reserved for Optional Terminal อีกทั้งยังกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Plan) บริเวณดังกล่าวเพื่อใช้เป็นอาคารผู้โดยสาร และต่อมาในรายงานผลการศึกษาของ ICAO ฉบับเดือนมีนาคม 2554 กำหนดให้พื้นที่ว่างดังกล่าวสามารถสร้างอาคารที่เป็นอิสระ (Stand-alone) มีชานชาลารับส่งผู้โดยสาร (Curb front) เป็นของตัวเองทั้งขาเข้า (Arrival lanes) และขาออก (Departure lanes) อีกทั้งยังรองรับกระบวนการทั้งหมดของ ผู้โดยสารภายในประเทศทั้งขาเข้าและขาออก นั้น หมายความว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคารผู้โดยสารใช่หรือไม่
1.2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ICAO มีหนังสือให้ความเห็นทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ดังนี้
(1) ประเด็นด้านการปรับลำดับและกำหนดระยะเวลาของการพัฒนา ทสภ.ระยะต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในแผนแม่บท ฉบับเดือนมีนาคม 2554 นั้น ICAO ไม่สามารถประสานเพื่อหาคำตอบจากบริษัทที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญที่จัดทำแผนแม่บทดังกล่าวได้ในระยะเวลาที่จำกัด
(2) Optional Terminal และ Concourse A Annex สามารถพัฒนาได้บนที่ดินแปลงเดียวกัน
1.3 ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ ทอท.มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าแนวทางดำเนินงาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลัง ที่ 2 ทสภ. (Terminal concourse A Annex) ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC) ซึ่งประกอบด้วยสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของขนาดโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.ให้สอดคล้องกับความต้องการของสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.4 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ Airport Consultative Committee (ACC) โดย ACC ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดของ ทสภ.และรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้ง สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association (IATA)) ได้สอบถามความคิดเห็นสายการบินที่เป็นสมาชิกแล้ว
มีความเห็นว่า ควรมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) นอกจากนั้น คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ยังได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) เช่นกัน เนื่องจาก AOC ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าสายการบินเกี่ยวกับความแออัดของ ทสภ. ประกอบกับภาวการณ์เติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และแนวนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการอาจทำให้บริษัทสายการบินต่างชาติตัดสินใจย้ายฐานการบิน นอกจากนั้นเห็นว่า การขยายส่วนต่อข้างอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดได้ ส่วนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ ก็ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ และสายการบินต้องเสียต้นทุนอย่างมหาศาล สายการบินจึงต้องการอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ภายในอาคารเดียวกัน และเห็นด้วยกับการนำหลุมจอดของ Concourse A และ B และ C มาควบรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) คณะกรรมการ ทอท.มีมติดังนี้
1. รับทราบความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 (Terminal concourse A Annex) ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ
2. โดยที่ฝ่ายบริหาร ทอท.ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ.เดิม ซึ่งเคยประกวดแบบไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบการใช้งาน จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะกรรมการ ทอท.ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และให้ ทอท.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.คณะกรรมการ ทอท. มีมติดังนี้
2.1 เห็นชอบแนวทางในการให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.โดยให้แยก 3 สัญญาใหญ่ ได้แก่ กิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Retail, F&B, Service และ Bank) และกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter)ออกจากกัน โดยเน้นให้เปิดกว้าง มีการแข่งขันกันอย่างเสรี โดยเฉพาะกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้า
ปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) เพื่อให้ผู้ประกอบการในเมือง (Downtown) สามารถส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.ได้
2.2 เห็นชอบหลักการในการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท.เสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหาร ทอท.ตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียดฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการประกาศต่อไป

-----------------------------------
ฉบับที่ 10 / 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099
E-mail : aot_media@airportthai.co.th