ครบรอบการดำเนินงาน 105 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

S__13647930

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครบรอบการดำเนินงาน 105 ปี โดยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้า จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ทดม. และจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา รวมถึงแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร หมายเลข 11 - 12 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ทดม.

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ปัจจุบัน ทดม. มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคนต่อปี จากสถิติปริมาณการจราจรทางอากาศตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561 ) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการ ทดม.มากกว่า 40.76 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.42แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15.98 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 44,386 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.29 และผู้โดยสารภายในประเทศ 24.78 ล้านคน หรือ เฉลี่ย 68,831 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ขณะที่มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 272,361 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ย 757 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.08 โดยแบ่งเป็นสายการบินที่ทำการบินประจำภายในประเทศ จำนวน 3 สายการบิน ทำการบินใน 25 เส้นทาง และสายการบินที่ทำการบินประจำระหว่างประเทศ จำนวน 13 สายการบิน ทำการบิน 68 เส้นทาง และมีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 55,265 ตันลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 7.0 ซึ่ง ทดม.ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองและรองรับการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านการบริการและในด้านปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Airport Strategic Positioning) ของ ทอท.ที่กำหนดให้ ทดม. เป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำด้วยบริการที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก (Fast and Hassle - Free Airport)

นายศิโรตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา ทดม.ได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร อาทิ ทดม. ได้ขยายพื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. บริเวณชั้น 2 ก่อนทางลง Bus gate 71-78 ใช้สำหรับเป็นพื้นที่นั่งพักรอก่อนการเรียกขึ้นเครื่อง โดยเพิ่มเก้าอี้พักรอผู้โดยสารจำนวน 36 ชุด (144 ที่นั่ง) ติดตั้งระบบบัตรคิวมาใช้แทนการยืนต่อคิวเพื่อรอรับบริการรถ TAXI ที่จุดให้บริการ พร้อมจัดเพิ่มจำนวนเก้าอี้พักรอผู้โดยสาร เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 8 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. เพิ่มจุดการบริการตู้น้ำดื่มร้อน-เย็น ทั้งหมด 8 ชุด จำนวน 6 จุดการติดตั้ง บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารชาวจีนจำนวนมาก ที่มีความต้องการตู้น้ำดื่มแบบร้อนเพื่อใช้บริโภค

นอกจากนี้ ทดม. กำลังดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ทั้งหมด 55 จุด (โดย 1 จุด ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย หญิง คนพิการ และห้องแม่บ้าน) ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1, PIER 2, 3 และ 4 เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาด ความปลอดภัย เพื่อปรับปรุงให้ห้องสุขาของ ทดม.มีความทันสมัย สะดวก สะอาด ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
สำหรับในอนาคต ทดม.มีการดำเนินการโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบิน ประกอบด้วยแผน การก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เพิ่มเติม, การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ, การขยายและปรับปรุงหลุมจอดอากาศยาน, ปรับปรุงระบบถนนและระบบจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารทั้งนี้ คาดว่าโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 จะแล้วเสร็จในปี 2567

นอกจากนี้ ทดม.ยังให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าอากาศยาน ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ ทอท. โดยในปี 2561 ทดม.ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็ก โครงการโรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน จัดนิทรรศการฯ ที่นักเรียนได้นำเสนอผลงาน กิจกรรมจากการต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการ "โรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน" พร้อมมอบทุนการศึกษาในการแข่งขัน “สร้างสรรค์พลังงานสะอาดผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ณ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนำร่องต่อเนื่อง 3 ปี อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

******************************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทร : 0 2535 1892
โทรสาร : 0 2535 1065