ครบรอบ 31 ปี การดำเนิงานท่าอากาศยานภูเก็ต

31ปี HKT-01