ทอท.ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ทอท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 12.00 น. ณ ห้องอมาแรนธ์ (Amaranth) ชั้น 3 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต