ทอท.คาดเที่ยวบินและผู้โดยสารสิ้นปีงบ 63 ลดลงกว่า 50% และพร้อมจัดตั้งบริษัทจำกัดบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย สุวรรณภูมิ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) คาดปริมาณการจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2563
(เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ภายหลังจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีอัตราการเติบโตของเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ลดลงร้อยละ 44.9 และ 53.1 ตามลำดับ และพร้อมจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ฝ่ายบริหาร ทอท.ได้รายงานประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ
ในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 493,800 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารประมาณ 66.58 ล้านคน มีการเติบโต
ที่ลดลงร้อยละ 44.9 และ 53.1 ตามลำดับ โดยดูจากระยะเวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจการบินที่จำเป็นต้องมีการ
พึ่งพาการฟื้นตัวของประเทศปลายทาง ซึ่งสำหรับประเทศไทยมีประเทศปลายทางที่สำคัญ คือ กลุ่มประเทศจาก
ทวีปเอเชียแปซิฟิกที่คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 และคาดว่าการฟื้นตัวของเที่ยวบินภายในประเทศจะเกิดขึ้น
ก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมการแพร่ระบาดฯ ในแต่ละประเทศ
การค้นพบยาหรือวัคซีนสำหรับรักษาหรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้สำเร็จ เป็นต้น ซึ่งหากสามารถควบคุมการระบาดทั่วโลกได้ เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศหลักๆ เริ่มฟื้นตัว ปริมาณการจราจรจะกลับมามีปริมาณ
ปกติที่ระดับเดิมของปี 2562 ในเดือนตุลาคม 2564

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย

ณ ทสภ. (Perishable Premium Lane : PPL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก (Certify Hub) โดย ทอท.จะถือหุ้นร้อยละ 49 และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวถือหุ้นร้อยละ 51 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของไทยให้คงคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล โดยช่องทาง PPL จะมีพื้นที่สำหรับจัดเตรียมสินค้าแยกออกจากอาคารขนถ่ายสินค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจและเตรียมสินค้าเกษตร เปรียบเสมือนการให้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class) สำหรับสินค้า โดยสินค้าในช่องทาง PPL จะได้รับการดูแล
และจัดเตรียมสินค้าโดยผู้ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อนำส่งให้อาคารขนถ่ายสินค้าดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ในเดือนมิถุนายน 2563 และเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2563

 

----------------------------------------

ฉบับที่ 22 / 2563 วันที่ 22 เมษายน 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5240, 0 2535 5245  โทรสาร 0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th