ทอท.ชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน

ECG

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท.ให้การต้อนรับ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานคณะอนุกรรมการนโยบาย ESG Policy & Collective Action สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและคณะ เพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านปริมาณการจราจรทางอากาศ และความคืบหน้าของแผนพัฒนา ท่าอากาศยานของ ทอท. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.

----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 16 / 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240 โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th