ทอท.ชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ใส่ใจและสังเกตรอบด้านขณะปฏิบัติหน้าที่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ที่มีความใส่ใจ รวมทั้งสังเกตรอบด้านขณะปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรการการรักษาความปลอดภัยและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน จากกรณีพบเห็นกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งภายในบรรจุทองคำมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท หลงลืมไว้บริเวณจุดตรวจค้น 1 ขาออกผู้โดยสารภายในประเทศ
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ทชม. คือ นางสาวสุดธิดา สิทธิโชคชัยวุฒิ ลูกจ้างชั่วคราวระยะยาวปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทชม. และนางสาวนนทกร สีแดง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม เอ ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานตรวจค้น รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ณ ทชม.) ได้สังเกตเห็นกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารหลงลืมไว้บริเวณจุดตรวจค้น 1 ขาออกผู้โดยสารภายในประเทศ ทชม.และได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทรัพย์สินหลงลืม โดยได้แจ้งหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal : EOD) เข้าทำการตรวจสอบ และวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ พบว่าภายในกระเป๋ามีถุงสีส้ม บรรจุทองรูปพรรณแบ่งเป็นถุงเล็กๆ จำนวน 24 ถุง น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 10,304.49 กรัม มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท ซึ่งต่อมาได้มีการส่งมอบให้กับผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของกระเป๋าสัมภาระรับทรัพย์สินคืนทั้งหมดแล้ว นั้น ทอท.ขอชื่นชมในความตั้งใจ ใส่ใจ เป็นผู้สังเกตรอบด้านในการทำงาน และปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามค่านิยม ทอท. (AOT Core Values) ในด้าน “ให้ใจ (Service Minded) คือ ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย” เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจ และมีผู้อื่นหยิบกระเป๋าไป จะทำให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าอาจไม่มีโอกาสได้รับกระเป๋าและทรัพย์สินคืนอีกเลย และด้าน “มั่นใจ (Safety and Security) คือ เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย” โดยเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสัมภาระต้องสงสัยหรือสิ่งของหลงลืมในเขตท่าอากาศยาน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนสิ่งของหลงลืม และมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ เนื่องจากหากในกระเป๋าสัมภาระเป็นวัตถุระเบิด และมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น จะส่งผลให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน และผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานได้รับอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ทอท.จึงได้ออกหนังสือชมเชยอย่างเป็นทางการ ตลอดจนได้ประกาศเกียรติคุณชื่นชมความดี รวมทั้งมอบรางวัล อีกทั้งจะมีการพิจารณาให้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างดีเด่นประจำปี และพิจารณาในด้านการประเมินผลการทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก และในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ยึดมั่นปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานช่วยกันสังเกตสิ่งของที่ถูกวางทิ้งไว้ และช่วยกันดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้โดยสาร และท่าอากาศยาน ดังคำขวัญของ ทอท. “ปลอดภัย คือ มาตรฐาน บริการ คือ หัวใจ”

----------------------------------------------------------

ฉบับที่ 67 / 2562 วันที่ 10 สิงหาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร  0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th