ทอท.ประกาศผลคะแนนรวมสูงสุดผู้ยื่นข้อเสนองานให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

messageImage_1559287599942

(31 พฤษภาคม 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ประกาศผลคะแนนรวมสูงสุด
ผู้ยื่นข้อเสนองานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) กล่าวว่า ตามที่
ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ทสภ.ระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2562 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่

  1. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด
  2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ได้แก่

  1. บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด
  2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทอท.ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของ
ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย ได้นำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ (31 พฤษภาคม 2562)
ทอท.ได้กำหนดให้มีการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด คือ บริษัท
คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด โดยผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือ ทอท.จะนำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ในวันที่
12 มิถุนายน 2562 และคณะกรรมการ ทอท.ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะนำเสนอสื่อมวลชนต่อไป

 

-----------------------------------------------------

ฉบับที่ 43 / 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร 0 2535 4099

อีเมล aot_media@airportthai.co.th