ทอท.มอบเงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จำนวน 4,080,500 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาประจำปีให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อีก 7 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,130,500 บาท โดยมี พลตำรวจตรี วิชัย เกษมวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
  2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
  3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 บ้านนาโต่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
  5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
  6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
  7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล aot_media@airportthai.co.th