ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACI Asia – Pacific Regional Committee

36_2562

นางวันพร บัวศรี (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACI Asia – Pacific Regional Committee ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ณ Regal Airport Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ (1) การประชุมคณะกรรมการ ACI Asia – Pacific Regional HR Committee และ World HR Forum (2) การประชุม ACI Asia – Pacific Regional Aviation Security Committee (RASC) ครั้งที่ 24 (3) การประชุม ACI Asia – Pacific Regional Environment Committee (REC) ครั้งที่ 11 (4) การประชุม ACI Asia – Pacific Regional Operational Safety Committee (ROSC) ครั้งที่ 23 และ (5) การประชุม ACI Asia – Pacific Regional Economics Committee ครั้งที่ 9 ทั้งนี้
การประชุม ACI Asia – Pacific Regional Committee มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาวาระหรือประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของธุรกิจการบินของท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
-------------------------------------------------
ฉบับที่ 36 / 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099 อีเมล aot_media@airportthai.co.th