ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวโครงการปรับปรุงระบบบริการบัตร Fast Track

S__293380101

ครั้งที่ 26/2562
วันที่ 30 เมษายน 2562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวโครงการปรับปรุงระบบบริการบัตร Fast Track

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 29 เมษายน 2562 และฉบับวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ได้ลงบทความในประเด็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เกี่ยวกับเบื้องลึกขบวนการขายบัตรผ่านช่องทางพิเศษหรือ (Premium Lane) โดยที่ ทอท. ปิดเรื่องเงียบปล่อยให้มีขบวนการหาผลประโยชน์จากการขายบัตร Premium Lane ตามข่าวนั้น จากประเด็นดังกล่าว ทสภ. ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ทอท. ในฐานะเป็นผู้ดำเนิน
กิจการสนามบินสาธารณะได้มีการจัดช่องทางและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ทูต ลูกเรือ ผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้พิการ เป็นต้น (ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7) โดย ทสภ. ได้จัดช่องทาง Priority Lane ไว้ให้เป็นการเฉพาะ จำนวน 2 ช่องทาง ณ บริเวณช่องตรวจหนังสือเดินทางโซน 2 และ 3 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร โดย ทสภ. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบการผ่านเข้าช่อง Priority Lane ซึ่งผู้โดยสารที่สามารถผ่านช่องทางนี้ได้
จะต้องมีหนังสือเดินทาง บัตรโดยสารชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ และบัตร Premium Lane ที่ต้องมีเที่ยวบิน และชื่อผู้โดยสารในบัตรที่นั่งตรงกับหนังสือเดินทาง
น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ทสภ. ยังคงให้บริการช่องทาง Priority Lane สำหรับผู้โดยสารกรณีพิเศษและบริการ Premium lane หรือ Fast Track ตามที่เคยได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้าแต่ด้วยข้อเท็จจริงปัจจุบัน ทสภ. ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานซึ่งต้องจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารรวมถึงหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ Premium lane หรือ Fast Track รูปแบบใหม่ ให้มีความสวยงาม สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขึ้น โดย บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการกับกลุ่มสายการบิน โดยขอให้พื้นที่ Priority Lane ของ สตม. ซึ่ง ทอท. และ สตม. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกเก็บค่าบริการหรือผลประโยชน์แอบแฝงตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ทสภ. ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน และจะเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่เข้าใช้ช่องทาง (Priority Lane) รวมถึงผู้ถือบัตร Premium Lane หรือ Fast Track โดย ทสภ. จะหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกับ AOC และ สตม. ต่อไป
************************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031
โทรสาร 0 2132 9019
E-mail bkk_pr@airportthai.co.th