ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปิดปรับปรุงอาคารจอดรถโซน 2 เป็นการชั่วคราวเริ่ม 22 กุมภาพันธ์ 2564

messageImage_1613722562989