ประกาศผลการจับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชม ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วันที่ 22 มีนาคม 2562

ประกาศผลการจับรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วันที่ 22 มีนาคม 2562

ทอท. ได้จับรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการนำผู้ถือหุ้น ทอท. เยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว โดย ทอท. จะส่ง SMS แจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทางมือถือ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ติอต่อกลับ ทอท. เพื่อยืนยันการรับสิทธิภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. เบอร์โทร. 02-535-5138, 02-535-5886, 02-535-5963, 02-535-5900 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 คุณ กมลวัต ฉัตรมานพ
2 คุณ กาญจนวรรณ วงศ์กิตติพัฒน์
3 คุณ กิตติ กสิวิทยานันท์
4 คุณ กิตติพงษ์ สีเหลือง
5 คุณ กิตติมา สิริวัฒน์ธนกุล
6 คุณ เกรียงศักดิ์ เด่นพงศ์พันธุ์
7 คุณ เกียรติศักดิ์ อริยกานนท์
8 คุณ คนึงพร ประวีณวรกุล
9 คุณ งามทิวา ตันไสว
10 คุณ จันทร์เพ็ญ ชาญธวัชชัย
11 คุณ จิตรา เตชวิทูล
12 คุณ ชนัตถา เลขะวัฒนพงษ์
13 คุณ ชนินทร์ บรรเจิดคุณากร
14 คุณ ชไมพร ตันติวงศ์
15 คุณ ชโลทร ปัญญา
16 คุณ ชวลิต เจริญยิ่งวัฒนา
17 คุณ ชัยยงค์ หลำพรม
18 คุณ ไชยภูมิ สมศรี
19 คุณ ณัฐชนก เสริมสร้างสุข
20 คุณ ดารณี เบญจวรรณ
21 คุณ ดาราวรรณ พัฒนสุข
22 คุณ ตรีทิพ จงจิตสถิตมั่น
23 คุณ ทิพยา ปัณฑพลังกูร
24 คุณ ทิพาพร เพชรฉาย
25 คุณ ธนาพร นิวาตวงศ์
26 คุณ ธิดารัตน์ ศิริกาญจนกูล
27 คุณ ธีระพล ธีรมหานนท์
28 คุณ นงค์นุช ขันติกมลกุล
29 คุณ นฤมล โฆษิตสุนทรกุล
30 คุณ นฤมล สุขชื่น
31 คุณ บุรัสกร สบายยิ่ง
32 คุณ บุษบา ภู่พัฒน์
33 คุณ ปวีณา ควรชัยตระกูล
34 คุณ ปวีณา สงทาน
35 คุณ ปิยดา ตันไสว
36 คุณ ปิยวรรณ เยาวพงศ์ศิริ
37 คุณ พจนา เกษมมงคลชัย
38 คุณ พชร ทนงเกียรติศักดิ์
39 คุณ พรรณทิพย์ ศรีธัญรัตน์
40 คุณ พรลดา เชิดชูศักดิ์สกุล
41 คุณ พรศิริ กิตติบำรุงสุข
42 คุณ พักตร์เพ็ญ คูสุวรรณ
43 คุณ พัลลภ โค้ววรรณศรี
44 คุณ พิชฎา มทนางกูร
45 คุณ พิชัย ภัทราวุฒิกุล
46 คุณ พิทยา จันทวีกูล
47 คุณ พิภพ กัลชาญกิจ
48 คุณ พิไลวรรณ จันทรสวัสดิ์
49 คุณ พิศิษฐ์ วงศ์สนันท์
50 คุณ เพ็ญศิริ ดิฐวรรณกุล
51 คุณ ภัทรลดา วรพันธ์
52 คุณ มนทิรา อุทารจิตต์
53 คุณ มาลี อัสสันตชัย
54 คุณ มุกดา ตรีภพนาถ
55 คุณ ยุทธภูมิ วิทยาธรรมธัช
56 คุณ รัชชกิตติ์ สตางค์มงคล
57 คุณ รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล
58 คุณ รุ่งนภา อัศววิเชียรจินดา
59 คุณ รุ่งฤดี โกสุม
60 คุณ เรณู รุ่งเรืองเสถียร
61 คุณ ลักษมี อัศวนภ
62 คุณ วชิราภรณ์ เลิศสุธากุล
63 คุณ วรพล เกริกพันธ์กุล
64 คุณ วรรณา กิติสุข
65 คุณ วรรณา แย้มเยื้อน
66 คุณ วรวรรณ ลีรพงษ์กุล
67 คุณ วันดี สิงหสุต
68 คุณ วันทณา เสถียรไพศาล
69 คุณ วิชัย รักหฤหัย
70 คุณ วิชุดา ยุทธนานุกร
71 คุณ วีราวัลย์ ปุญญอมรศรี
72 คุณ ศิระ ภุมมะกสิกร
73 คุณ ศิริรัตน์ โตจิรกุล
74 คุณ สมชาย เจนสถิรพันธุ์
75 คุณ สมนึก โค้วคชาภรณ์
76 คุณ สมพร แสงสุวรรณ
77 คุณ สมรัก ปุราถาเน
78 คุณ สมศักดิ์ แพเจริญชัย
79 คุณ สสิพิมพ์ จินตานนท์
80 คุณ สิรีธร สมบัติกิตติคุณ
81 คุณ สุจิตต์ ลีรคมสัน
82 คุณ สุธน ชินสุวรรณ
83 คุณ สุธินี ปันฉิม
84 คุณ สุนันทนา จันทนยิ่งยง
85 คุณ สุภโชค สุวรรณเลิศเจริญ
86 คุณ สุภาณี พรวัฒนวิชัย
87 คุณ สุภามาศ บัณฑิตพรรณ
88 คุณ สุภาวดี แซ่ลิ้ม
89 คุณ สุภาวดี ปัตทวีคงคา
90 คุณ สุรางคนา ชัยประสิทธิ์ผล
91 คุณ สุริยะ เตียวพิพิธพร
92 คุณ สุวิมล เครือวุฒิกุล
93 คุณ เสาวนีย์ เกตุศักดิ์
94 คุณ หยกรักษ์ คงดี
95 คุณ หิรัญญา ชาญวิจิตร
96 คุณ อมร สินพรชัย
97 คุณ อรพรรณ บุษราเทพกุล
98 คุณ อรวรรณ ชัชวาลวานิช
99 คุณ อัญชุลี อัศวพรหมเลิศ
100 คุณ อุณาพล แก่นทรัพย์เกริก