ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง

S__4694026
S__4694028

ท่าอากาศยานดอนเมืองจะดำเนินการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร บริเวณลานจอดรถ ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารภายในอาคาร โดยการก่อสร้างจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.62 ถึงวันที่ 15 เม.ย.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจุดให้บริการรับจอดรถยนต์ (Valet Parking Don Mueang) ชั่วคราว จากพื้นที่ชั้น 1 (ขาเข้า) ก่อนถึงประตู 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ไปยังบริเวณชานชาลา ด้านหน้าประตู 3 ชั้น 1 (ขาเข้า) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1
ทั้งนี้ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองโทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

***********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0 2535 1892
โทรสาร 0 2535 1065