มาตรการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาด ?? เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ?