รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ ทอท.

S__46178338
S__46178342

(28 ตุลาคม 2652) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยมีนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ให้การต้อนรับและสรุปการดำเนินงานของ ทอท.ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในวันนี้ ได้มอบนโยบายแก่ ทอท.ดังนี้
- การพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สมกับเป็น Gateway ของการท่องเที่ยว ในส่วนของแผนการพัฒนาท่าอากาศยานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนเข้าใจอย่างต่อเนื่องถึงทิศทางในการดำเนินการ เพื่อให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้วางแผนในการพัฒนาบริการต่างๆ ในพื้นที่ให้เติบโตและสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน และประชาชนเข้าใจถึงการดำเนินงานของ ทอท.ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- วางแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบตรวจตราคนต่างด้าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa) เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมต่อระบบราง รถ เรือ อากาศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มราคา นอกจากนี้ ให้มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เช่น การเสนอส่วนลดค่าธรรมเนียมในการขึ้น-ลงของอากาศยาน (Landing Fee) ลดลงร้อยละ 50 ให้แก่สายการบินที่ให้บริการ Charter Flight และปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับตารางการบิน (Slot) ของ Charter Flight ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งร่วมมือแบบบูรณาการกับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยจัดตารางการบินสำหรับเที่ยวบิน Charter Flight ให้นำเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานใกล้เคียงของ ทย.
หากเกิดกรณีที่ท่าอากาศยานของ ทอท.ไม่สามารถรองรับได้
- ด้านการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ในด้านการแก้ปัญหาความแออัด เช่น ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ให้มีการปรับปรุงเส้นทางจราจร เข้า-ออกท่าอากาศยานไม่ให้เกิดคอขวดหรือจุดติดขัด ใช้เทคโนโลยี เช่น CCTV มาช่วยในการบริหารจัดการจราจรภายในท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนาที่จอดรถให้เพียงพอ และการจัดระเบียบในการจอดรับ-ส่ง บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารไม่ให้เกิดการติดขัด รวมทั้งให้พัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานของผู้โดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สะดวก ตรงต่อเวลา ทั้งระบบราง รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ พร้อมทั้งพิจารณาถึงการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเดินทางระบบสาธารณะให้แก่นักท่องเที่ยว- การแก้ปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร ได้แก่ การปรับปรุงความแออัดบริเวณ Security Check จุด Check-in และ Visa on Arrival (VOA) โดยให้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อระยะเวลาการรอคิวของผู้โดยสาร และให้หมั่นตรวจเช็คในด้านความสะอาดของพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก เช่น บริเวณโถงพักคอยผู้โดยสาร ห้องน้ำ และร้านอาหาร
- บริหารจัดการพื้นที่ลานจอดอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
- เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ (Customer Satisfaction) ให้ ทอท.สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบขนส่ง โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตลอดการเดินทาง (Pleasant Journey) มีการพัฒนา application เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของ ทอท.จะต้องเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อให้โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ออกมาเป็นไปอย่างราบรื่นและสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
- เพื่อรักษาอันดับท่าอากาศยานของ ทอท.ให้อยู่ในระดับสูงและสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานชั้นนำของโลกได้ ให้ ทอท.จัดทำรายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการท่าอากาศยานของ ทอท.กับท่าอากาศยานชั้นนำต่างๆ ของโลก โดยเน้นการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด (Key Performance Index : KPI) ที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำผลการเปรียบเทียบมาทบทวน วิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Target) ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการ (Roadmap) และตัวชี้วัด (KPI) ขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

----------------------------------------------------------------------
ฉบับที่ 86 / 2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5245, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th