สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี เมื่อมาใช้บริการภายในอาคารสนามบิน ?