เตรียมตัวอย่างไร? ก่อนขึ้นเครื่องในช่วงวันหยุดยาว

1
2

ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวมีคนมาใช้บริการท่าอากาศยานจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงควรวางแผนการใช้บริการท่าอากาศยาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

- ตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนเดินทางและผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า

- เลือกใช้บริการรถสาธารณะเพื่อความรวดเร็ว

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

#AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ท่าอากาศยานดอนเมือง #เดินทางไปสนามบิน #เทศกาลท่องเที่ยว #วันหยุดยาว

3

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง

- Check-in ที่เคาน์เตอร์สายการบิน (สามารถ Check-in Online หรือ Check-in ที่เครื่อง Check-in อัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ว)

- โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (ควรโหลดกระเป๋าก่อนเวลาเดินทาง 45 นาที)

- แสดงบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่

- ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้น ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

- แสดงหนังสือเดินทางต่อตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (กรณีเดินทางระหว่างประเทศ)

#AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #ท่าอากาศยานดอนเมือง

#เดินทางไปสนามบิน #เทศกาลท่องเที่ยว #วันหยุดยาว

4

จัดเตรียมสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องให้พร้อม

- ของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 ml. จำนวนไม่เกิน 10 ขวด และจัดเก็บสิ่งของในถุงซิปล็อคขนาดไม่เกิน 20x20 cm.

- แบตเตอรี่สำรอง ต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh และต้องมีการระบุขนาดที่ชัดเจน

#AOTofficial #ท่าอากาศยานไทย #ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ #ท่าอากาศยานดอนเมือง #เดินทางไปสนามบิน #เทศกาลท่องเที่ยว #วันหยุดยาว