ในปี 2562 ทอท.ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices ในระดับ DJSI World เป็นปีแรกและ Emerging Market ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกความยั่งยืนดัชนีดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) - DJSI 2019 ในระดับ DJSI World เป็นปีแรก และ กลุ่ม Emerging Market ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure)
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความสมดุลในการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และส่งมอบคุณค่าจากการดำเนินงานให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ชุมชน และสังคม โดย ทอท.ได้เข้าร่วมการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI มาตั้งแต่ปี 2558 และจากนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องทุกปีในกลุ่ม Emerging Market ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure : TRA) สำหรับในปี 2562 ทอท.ยังคงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นอกจากนั้น ยังเป็นปีแรกที่ ทอท.ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม DJSI World โดยได้รับคะแนนในลำดับที่ 7 ในกลุ่ม TRA อีกด้วย
สำหรับ DJSI เป็นดัชนีประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการประเมินนั้นจะครอบคลุม 3 มิติ ที่สำคัญ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การได้รับการคัดเลือกให้เป็น DJSI จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน
นายนิตินัย กล่าวว่า นอกเหนือจากการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความสมดุลของมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแล้ว ทอท.ยังได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ การพัฒนาการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้ ทอท.เป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

----------------------------------------------------------
ฉบับที่ 83 / 2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5242, 0 2535 5240
โทรสาร 0 2535 5216
อีเมล aot_media@airportthai.co.th