💙ด้วยความห่วงใย💙 ผู้โดยสารทุกท่าน สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการตรวจค้นร่างกายและจากการเปิดตรวจค้นสัมภาระได้🦠