“AOT แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น”

3-01
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็-1
01
02